O nas

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia powstało w Chorzowie w 2011 r.
W spotkaniu założycielskim wzięło udział 23 przedstawicieli placówek medycznych z całego kraju.
W ten sposób została utworzona jedyna w Polsce organizacja, która ma na celu konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek leczenia budujących nową jakość i nowy wizerunek służb ochrony zdrowia. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz zarządczych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej, a także ekologii.
Wśród założeń naszego Stowarzyszenia znajduje się także stwarzanie warunków do edukacji i podnoszenie kwalifikacji kadry niemedycznej. Istnieje też paląca, zdaniem założycieli, konieczność działania na rzecz podnoszenia efektywności oraz oszczędności organizacyjnej i finansowej placówek medycznych.
Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia ściśle współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym”. Efektem współpracy jest organizowany raz w roku Kongres Nowoczesny Pion Techniczny. Spotkanie to adresowane jest do dyrektorów pionów technicznych w szpitalach, osób zarządzających działami eksploatacyjnymi oraz kierowników działów aparatury medycznej.
W roku 2016 Kongres organizowany był pod hasłem: Kierunki usprawnienia funkcjonowania jednostek w ochronie zdrowia: informatyzacja i energooszczędność.