Statut

S t a t u t
S t o w a r z y s z e n i a
Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia
tekst jednolity z dnia 28 stycznia 2011 roku
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia i w
dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku: „Prawo o
stowarzyszeniach", (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, z późniejszymi
zmianami) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może działać także poza
granicami Rzeczypospolitej.
§ 4
Stowarzyszenie zawarte jest na czas nieoznaczony.
§ 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§ 7
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie
ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych oraz
zarządczych i organizacyjnych w praktyce gospodarczej, a także ekologii, w szczególności
poprzez:
a) Konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek ochrony
zdrowia,
b) Budowanie i poprawę wizerunku służb ochrony zdrowia, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników pionów niemedycznych (technicznych,
infrastrukturalnych, administracyjnych i innych),
c) Reprezentację środowiska menedżerów pionów niemedycznych placówek
ochrony zdrowia,
d) Stworzenie warunków do edukacji ciągłej i podnoszenie kwalifikacji menedżerów
i personelu pionów niemedycznych placówek ochrony zdrowia,
e) Podnoszenie efektywności oraz oszczędności organizacyjnej i finansowej
placówek medycznych i wymianę doświadczeń w tym zakresie,
f) Podnoszenie jakości i bezpieczeństwa procedur medycznych oraz usług
świadczonych przez placówki i wymianę doświadczeń w tym zakresie,
g) Poprawę komfortu pacjentów,
h) Wywieranie pozytywnego wpływu na dbałość o ochronę środowiska w
placówkach ochrony zdrowia,
i) Wymianę doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 9
1. Do realizacji celu statutowego Stowarzyszenie:
a) organizuje spotkania integracyjne i promocyjne,
b) prowadzi działalność szkoleniową,
c) prowadzi działalność publikacyjną,
d) tworzy portal ułatwiający konsolidację i wymianę informacji pomiędzy
przedstawicielami środowiska,
e) inspiruje wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia,
f) przenosi dobre praktyki środowiskowe,
g) współpracuje z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i
podmiotami.
2. Działalność Stowarzyszenia w powyższym zakresie może być prowadzona jako
działalność odpłatna i nieodpłatna.
§ 10
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następujących przedmiotach:
- Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z
wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1)
- Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2)
- Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo
techniczne (PKD 71.1)
- Badania i analizy techniczne (PKD 71.2)
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i
technicznych (PKD 72.1)
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych (PKD 72.2)
- Reklama (PKD 73.1)
- Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2)
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 74.9)
- Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5)
- Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6)
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich (PKD 94.9).
3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki
organizacyjne nie mające osobowości prawnej.
2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.
§ 13
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pełniąca funkcję menedżera
pionu niemedycznego lub niemedycznej komórki organizacyjnej placówki ochrony
zdrowia, dysponująca wiedzą i doświadczeniem lub dorobkiem przydatnym dla
realizacji celów Stowarzyszenia, a także osoby działające na rzecz realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Do Stowarzyszenia mogą także przystępować cudzoziemcy, niezależnie od ich
miejsca zamieszkania.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz
Stowarzyszenia;
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii, zgłaszania wniosków i postulatów, we
wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
e) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
f) upustu w przypadku odpłatnych świadczeń Stowarzyszenia, w tym szkoleń i
konferencji,
g) wynegocjowanych przez Stowarzyszenie zniżek w dostępie do usług,
materiałów i publikacji,
h) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
i) posiadania legitymacji i odznaki Stowarzyszenia.
4. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna zainteresowana lub wspierająca
działalność Stowarzyszenia. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego
przedstawiciela.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące
członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a w
Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania obowiązków określonych w
§ 13 ust. 4.
§ 15
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące
członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a w
Walnym Zebraniu Członków uczestniczy z głosem doradczym.
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek, jest natomiast
zobowiązany do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej pozytywnej opinii trzech aktualnych
członków zwyczajnych Stowarzyszenia, po dokonaniu weryfikacji kwalifikacji
kandydata.
2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
§ 17
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia,
b) śmierci lub likwidacji, utraty osobowości prawnej przez członka,
c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z
opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający 6 miesięcy,
d) skreślenia z listy członków z powodu nie wywiązywania się z innych
obowiązków.
2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, zawierającej uzasadnienie.
3. Osoba skreślona ma prawo przedstawienia odwołania na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków, to jest nie później niż w terminie do 18 miesięcy od dnia
otrzymania informacji o skreśleniu, które może podjąć uchwałę uchylającą skreślenie.
Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
- Walne Zebranie Członków,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. Wyboru członków oraz Prezesa pierwszego Zarządu, a także członków, w tym
Przewodniczącego, pierwszej Komisji Rewizyjnej, dokonują założyciele
Stowarzyszenia większością głosów w głosowaniu jawnym.
§ 19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, przy czym kadencja pierwszych władz
Stowarzyszenia upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
po czwartym pełnym roku jej trwania.
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wyboru i odwołania członków oraz Prezesa Zarządu, a
także członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego, dokonuje Walne
Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów.
3. Dla skuteczności uchwały o odwołaniu Prezesa Zarządu konieczne jest podjęcie na
tym samym Walnym Zebraniu uchwały o powołaniu nowego Prezesa Zarządu.
4. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić
wielokrotnie.
5. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, skład osobowy władz Stowarzyszenia jest
uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
6. Dla ważności uchwał władz Stowarzyszenia, tj. Walnego Zebrania Członków, Zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej, nie jest wymagane kworum, chyba że Statut stanowi inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz członkowie wspierający.
§ 21
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, w terminie do 30
czerwca jako zebranie sprawozdawczo – programowe oraz raz na 4 lata - jako
zebranie sprawozdawczo – wyborcze.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący
4. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością obecnych członków na czas danego Zebrania. Do czasu
wyboru Przewodniczącego jego funkcje pełni Prezes Zarządu.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach:
- Zarząd – z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 30 %
wszystkich zwyczajnych członków, w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego
żądania.
- Komisja Rewizyjna,
- zwyczajni członkowie Stowarzyszenia w liczbie co najmniej 50 % wszystkich
zwyczajnych członków Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd, na
podstawie uchwały powziętej bezwzględną większością głosów w obecności przeszło
połowy składu, powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem
Zebrania. Dopuszczalną metodą zawiadomienia jest ogłoszenie w periodyku
przeznaczonym do publikacji informacji o działalności Stowarzyszenia oraz przesłanie
zawiadomienia na adres poczty elektronicznej wskazany pisemnie przez członka.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
2. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu i
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, z
zastrzeżeniem § 29 ust. 3,
7. inne sprawy przewidziane Statutem,
8. pozostałe sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 23
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z od 2 do 6 członków oraz Prezesa.
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu
jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, przy czym dla
ważności oświadczenia woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych w
sprawach, których wartość (jednorazowo lub przy umowach cyklicznych przez czas
ich trwania) przekracza 2000 (dwa tysiące) złotych wymagana jest reprezentacja przez
Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. reprezentowanie Stowarzyszenia w zakresie prawa pracy w tym w szczególności w
przedmiocie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
6. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i
ruchomego,
7. udzielania pełnomocnictw,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków,
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
11. inne sprawy określone w Statucie.
Komisja Rewizyjna
§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli i nadzoru nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków, z których jeden pełni funkcję
Przewodniczącego.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim
organie jedynie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000 r. o wynagradzaniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2000 roku, Nr 26, poz.
306, ze zmianami).
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 26
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3. prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo
żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę
udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 27
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia
pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 28
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) dochody z własnej działalności,
d) dochody z majątku Stowarzyszenia,
e) dotacje i ofiarność publiczna przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15
marca 1933 r. o zbiórkach publicznych.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca czerwca każdego roku. Nowo
przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4
tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu do Stowarzyszenia, za pierwszy
niepełny rok trwania członkostwa w wysokości proporcjonalnej.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi",
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze
statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga większości ¾ głosów, bez względu na liczbę członków
obecnych na Zebraniu.
2. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie ostatniego Zarządu, chyba że Statut lub
uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia stanowi inaczej.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek zostanie przekazany
wybranej przez Walne Zebranie Członków organizacji o podobnych celach.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie
uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity w Dz. U.
z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami).