Prelegenci

Prelegenci II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

Andrzej Adamkiewicz Andrzej Adamkiewicz – wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu w ochronie zdrowia pionami administracyjno-technicznymi na stanowisku zastępcy dyrektora w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi, kierowanie Stacją Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych, doświadczenie w zarządzaniu w przemyśle medycznym na stanowisku Dyrektora w Żywieckiej Fabryce Sprzętu Szpitalnego FAMED SA, doświadczenie w zakresie projektowania maszyn i urządzeń technologicznych w przemyśle maszynowym w Fabryce Szlifierek „Jotes” oraz w Przedsiębiorstwie Projektowania „Ponar-Bipron” w Warszawie.
Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania podmiotami leczniczymi w spółkach prawa handlowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, zarządzania zakładem opieki zdrowotnej w Wyższej Szkole Bankowości, Finansów i Zarządzania im. Prof. R. Kudlińskiego w Warszawie, metod projektowania na Politechnice Warszawskiej Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa, szkolenia udokumentowane certyfikatami w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zarządzania jakością, ochroną środowiska, rad nadzorczych i nadzoru nad zamówieniami publicznymi.

Ryszard Budzowski – dyrektor ds. zarządzania i eksploatacji szpitala, Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Wiertniczo-Naftowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Studium Podyplomowego Zarządzania Finansami Firmy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Studium Podyplomowego Możliwości Pozyskiwania Środków Unijnych Szczecińskej Wyższej Szkoły Zarządzania.
Przez 13 lat pracował w Zakładzie Robót Górniczych Odwodnieniowych i Rekultywacyjnych we Wrocławiu na początku jako inspektor, a kończąc jako naczelny  inżynier ds. produkcji kierowania pracami wierceń i odwodnienia na terenie prawie wszystkich kopalń węgla brunatnego w kraju. Przez ponad 10 lat pracował – jako zastępca dyrektora następnie dyrektor Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, zarządzając kompleksem obiektów UM.

Bartłomiej Florczak Bartłomiej Florczak – Zastępca Dyrektora ds. Operacyjno-Szkoleniowych, Kierownik Działu Operacji Lotniczych, pilot dowódca śmigłowca w operacjach HEMS (Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego) w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Zawodowo związany z lotnictwem sanitarnym od 1996 roku. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, na kierunku lotnictwo, specjalność pilotaż. Pilot szybowcowy od 1985 roku, pilot samolotowy zawodowy i śmigłowcowy zawodowy. Przez 8 lat pracował jako pilot korporacyjny w KGHM Polska Miedź S.A. na stanowisku Szefa Personelu Lotniczego. Pilot, instruktor i egzaminator państwowy na śmigłowcu EC135. Wykładowca na certyfikowanych szkoleniach lotniczych.

Rafał Guzowski Rafał Guzowski – absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.
W latach 1990-2010 Dyrektor Wydziału Inwestycyjno-Technicznego i Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia, odpowiedzialny za planowanie i realizację inwestycji miejskich finansowanych z budżetu i ze środków UE.
W latach 2008-2013 członek zespołu ekspertów Ministra Rozwoju Regionalnego, którego zadaniem była ocena merytoryczna wniosków o dofinansowania projektów infrastrukturalnych ze środków UE.
Od roku 2010 został powołany do Zarządu Spółki Nowy Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. na stanowisko Prezesa Zarządu. Spółka jest odpowiedzialna za realizację inwestycji pn. Budowa nowego szpitala wojewódzkiego (wieloprofilowego szpitala na 550 łóżek) wraz z lądowiskiem dla helikopterów i zagospodarowaniem terenu, a także za kompleksowe wyposażenie szpitala. Projekt realizowany jest od października 2010, zakończenie budowy planowane jest na lipiec br.

Marcin Kautsch Marcin Kautsch – konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji i oceną zakładów opieki zdrowotnej, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną.
Starszy wykładowca w Instytucie Zdrowia Publicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medi­cum, Prezydent Transitional Countries Network przy European Health Management Association (EHMA), Członek Working Group on Innovation and Good Practice in Public Health Education przy Association of Schools of Public Health of European Region (ASPHER).
Współautor i koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. Autor i współautor ww. programów, publikacji w prasie naukowej i popularnej, książek, a także ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia.
Ekspert programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w obszarze Badania i Innowacje.

Katarzyna Kosik-Gajewska Katarzyna Kosik-Gajewska – zastępca Kierownika Działu Obsługi Prawnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada bogate  doświadczenie głównie  z zakresu sporządzania umów gospodarczych dotyczących specjalistycznej  aparatury medycznej, a także umów informatycznych. Współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” jako współautor  publikacji dotyczących funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia pod kątem różnych zagadnień prawnych.
Od dwóch lat Prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, które ma na celu konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek leczenia, by budować nową jakość i nowy wizerunek służb ochrony zdrowia. Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi również własną działalność  w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami.

Iwona Łobejko Iwona Łobejko – od 2008 roku dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu. Jest ekonomistką i technikiem radiologii. Ukończyła Wydział Zarządzania i Marketingu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
W 2002 roku została dyrektorem Branżowej Kasy Chorych w Katowicach. Od 2003 roku dyrektor Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach. Następnie pracowała w Biurze Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Katowicach.
Kiedy rozpoczynała pracę w WSS numer 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, zadłużenie placówki wynosiło prawie 44.000.000 zł. W ciągu sześciu lat nie tylko oddłużyła szpital, ale i odmieniła szpital. Na liście zrealizowanych inwestycji znajdziemy między innymi: 5 nowych sal operacyjnych, wymianę 2.700 okien i ocieplone 26.000 m2 elewacji, wymianę wind, wybudowanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z rękawem do transportu chorych, uporządkowanie ogrodów przyszpitalnych, remont generalny 8 pieter budynku (sale pacjentów), stworzenie nowoczesnego Oddziału Kardiologii oraz Oddziału Okulistyki, budowę Banku Tkanek, poczty pneumatycznej oraz uruchomienie zautomatyzowanej dystrybucji jednostkowych dawek leków.  Sam remont placówki jest wart 157 mln zł, z czego 36 mln to środki własne Szpitala.

Witold Ponikło – specjalista w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej szpitali. Obecnie pracuje w ZZOZ im. Jana Pawła II w Wadowicach na stanowisku dyrektora technicznego. Koordynator ds. wyposażenia Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Certyfikowany inżynier kliniczny.
Brał udział w wielu projektach międzynarodowych (Macedonia, Ghana, Ukraina) oraz pracach związanych z przygotowywaniem raportów obrazujących stan regionalnych i krajowych zasobów aparaturowych i infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia.
Współautor raportu o stanie systemu ochrony zdrowia „Zielona Księga”, I i II edycja. Wwspółautor raportu „Strategiczne urządzenia medyczne” przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę Cap Gemini Ernst & Young Consultants. Autor licznych publikacji tematycznych z zakresu zarządzania, aparatury medycznej i infrastruktury oraz książki „Infrastruktura techniczna szpitala” (2010 r.).
Członek Rady Programowej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”. Członek Jury wybierającego koncepcję architektoniczną projektu „Nowy szpital” we Wrocławiu – konkurs rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ekspert Komisji Europejskiej oraz ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do oceny merytorycznej projektów unijnych z zakresu ochrony zdrowia.
Brał udział w wielu szkoleniach – organizowanych między innymi przez firmy General Electric, Novametrics – z zakresu techniki medycznej. Uczestnik procesu tworzenia systemu polskich jednostek notyfikowanych certyfikujących wyroby medyczne.
Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Wiesław Rolczyński – absolwent Politechniki Łódzkiej; specjalista ds. energetyki w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi; współpracował w działaniach dla uzyskania przez szpital w 2014 r. Certyfikatu ISO 500001.
Współtworzy założenia i współorganizuje wdrażanie „Systemu Zarządzania Energią”.  Posiada wieloletnie doświadczenie w organizowaniu i kierowaniu zespołów obsługi energetycznej w obiektach przemysłowych, m.in. w spółkach Organika-Boruta SA w Zgierzu i WUKOSA w Łodzi. •W okresie działalności  w JJM Sp. z o.o. i InterSerwis Technika Sp. z o.o w Warszawie kierował kompleksową obsługą techniczną w  obiektach  nie przemysłowych.

Anna Tasak – pielęgniarka , absolwentka Akademii Finansów w Warszawie oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie działające pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, liczne szkolenia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, w tym technik i metod zarządzania przez jakość.
Doświadczenie z zakresu opieki zdrowotnej nabyła jako pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM oraz Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przez wiele lat związana z Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych jako sekretarz a następnie przewodnicząca Okręgowej Rady w Łodzi.
Współpracuje z Instytutem Promocji Zdrowia WSTH w Podkowie Leśnej – filia w Łodzi jako wykładowca na studiach niestacjonarnych m.in. w zakresie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia.
Od siedmiu lat Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi gdzie dotychczas wdrożono, potwierdzone certyfikatami, systemy zarządzania: jakością (ISO 9001), środowiskowego  (ISO 14001), energią (ISO 50001), bhp (PN-N 18001) oraz proces akredytacji szpitali.

Lesław Sokólski – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria środowiska o zakresie klimatyzacja, ogrzewnictwo i instalacje sanitarne. W latach 1982-1990 pracował w Zakładach „PREDOM-TERMET” jako konstruktor, a od 1990 r. prowadzi własne biuro projektowe – Pracownia Techniczna „INTECH” w Świebodzicach. Specjalizuje się w opracowaniach projektowych zawierających najnowsze rozwiązania w zakresie oszczędności i efektywnego wykorzystania energii cieplnej. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala również na doradztwo techniczne w zakresie gospodarki cieplnej oraz projektowaniu optymalnych rozwiązań technologicznych.

Moderator Kongresu

Marek Wójtowicz Marek Wójtowicz  wieloletni praktyk w zakresie zarządzania: jako dyrektor szpitala, dyrektor Lubelskiego, a następnie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Ekspert w dziedzinie wprowadzania zmian w odniesieniu do stale aktualizowanych przepisów prawnych. Członek Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie. Wieloletni felietonista i przyjaciel „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”.

W I Kongresie Nowoczesny Pion Techniczny prelekcje wygłosili m.in.:

Michał Grzymała-Kazłowski Michał Grzymała-Kazłowski – architekt, prezes Archimed Sp. z o.o. Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów i SARP. Ukończył i doktoryzował się na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Za swoją pracę doktorską w 2007 roku otrzymał nagrodę Ministra Infrastruktury. Jako jedyny architekt w Polsce posiada nadawaną przez belgijską uczelnię KU Leuven specjalizację Master of Engineering in Hospital Designing, potwierdzającą najwyższe przygotowanie w zakresie projektowania obiektów medycznych.
Wielokrotnie nagradzany m.in. w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów architektonicznych w Polsce – konkursie Fundacji dla Polski im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego, za projekt „Modernizacja i rozbudowa szpitala św. Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie. Od 2002 roku jest adiunktem w katedrze projektowania architektonicznego Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

Marek Piotrowski Marek Piotrowski – absolwent Politechniki Krakowskiej (biomechanika), organizator i wieloletni kierownik Działu Aparatury w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, od lat współpracuje z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” w zakresie publikacji dotyczących innowacji w technologiach medycznych, praktycznych zasad transferu wiedzy związanej z eksploatacją aparatury medycznej, zasadami jej budowy i eksploatacji oraz zarządzania wiedzą na temat gospodarowania sprzętem medycznym.
Niezależnie od działalności w Szpitalu Uniwersyteckim prowadzi działalność konsultingową w zakresie przygotowywania i opiniowania zadań inwestycyjnych (m.in. projektowanie wyposażenia szpitali, tworzenie i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oceny ofert i analizy rynkowe urządzeń medycznych, tworzenie i wdrażanie procedur związanych z eksploatacją aparatury medycznej). Laureat nagrody wydawnictwa ELAMED „Wysoki Poziom”.

Katarzyna Rapacz-Konias Katarzyna Rapacz-Konias – jej motto życiowe to: „architektem się jest, urzędnikiem się bywa”. Absolwentka Politechniki Krakowskiej; ukończyła studia podyplomowe Nadzór Sanitarno-Epidemiologiczny na Akademii Krakowskiej. W 2000 roku otrzymała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Od 2001 roku prowadzi własną działalność projektową Archi-Art Architektoniczne Biuro Projektowe; jest autorem licznych opracowań projektowych, pełnobranżowych dokumentacji projektowych.
W latach 2003–2006 samodzielny pracownik w dziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieliczce. W 2010 uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych w zakresie budownictwa przemysłowego i ogólnego. W 2011 uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa powszechnego i komunalnego. Od 2012 roku pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krakowie.

Maciej Sałasiński Maciej Sałasiński – właściciel Biura Techniczno-Handlowego PRO-MAC z Łodzi, zajmującego się między innymi dostawą medycznych sieci IT dla pomieszczeń grupy 2 w szpitalach. Uczestnik prac komisji europejskiej CENELEC w zakresie standaryzacji przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach użytkowanych medycznie. Autor wielu publikacji związanych z bezpieczeństwem elektrycznym obiektów służby zdrowia i zasilaniem szpitali w energię elektryczną.

Agnieszka Sopel Agnieszka Sopel – absolwentka m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Krakowskiej kierunku inżynieria biomedyczna w specjalności inżynieria kliniczna. Doświadczenie z zakresu wyposażania i funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia nabyła jako pracownik w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Dziale Inżynierii Klinicznej przy inwestycjach typu: „Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych” oraz „Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej”. Jako inżynier kliniczny współpracuje z licznymi publicznymi jednostkami ochrony zdrowia. Pasjonatka nowoczesnych technologii medycznych oraz ich wdrażania do publicznych jednostek ochrony zdrowia.

Waldemar Stylo – główny analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca m.in. w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM, WSEI w Krakowie. Wcześniej – ekspert Ministerstwa Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych w zakresie wyceny świadczeń opieki zdrowotnej. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Szpitala Powiatowego) w Myślenicach. Współpracownik Ministerstwa Zdrowia w zakresie oceny pierwszego roku funkcjonowania systemu PUZ; kierownik Działu Analiz Ekonomicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; konsultant i wykładowca Działu Konsultingowego PHC Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie oraz w ramach polsko-amerykańskiego projektu Harvard & Jagiellonian Consortium for Health – współautor podręczników „Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej” oraz „Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia”. Członek grupy roboczej przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej opracowującej projekt Rozporządzenia MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Marzena Ulak-Opalska – Architekt, absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury. Projektant, koordynator wielobranżowych projektów, głównie z zakresu obiektów służby zdrowia. 25 lat doświadczenia w projektowaniu obiektów służby zdrowia, w tym bloków operacyjnych, centralnych sterylizatorni, bloków porodowych. Zrealizowanych ok. 70 obiektów  zarówno nowo projektowanych jak i przebudów. Współwłaściciel i wiceprezes Zarządu Biura Projektów Służby Zdrowia „PRO-MEDICUS” Sp. z o.o w Krakowie.